Privacy verklaring & GDPR informatie

UViON bv
Bert Coppens
Zonnebloemstraat 37
9700 Oudenaarde
Tel. 055/50.90.49
BTW BE 0630 617 190
E-mail info@uvion.be

Algemene informatie
De informatie die wij op onze websites aanbieden, is van algemene aard. Ze is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
Ook de hyperlinks naar andere informatiebronnen en websites bieden wij u enkel ter informatie aan. UViON bv beheert die andere websites en de informatie die zich daarop bevindt niet en kan dus geen garantie bieden over de kwaliteit en/of volledigheid ervan.
Aan de informatie op deze website kunt u geen rechten ontlenen. Alleen de officiële wetten, decreten en besluiten, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, hebben rechtskracht.
Stelt u onjuistheden of gebreken vast in de informatie op onze sites, dan zouden wij het op prijs stellen dat u deze meldt.

Aansprakelijkheid
UViON bv of zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen of het gebruik van de informatie die op deze website wordt aangeboden, of van de externe websites waarnaar deze site verwijst.
Verder kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen met de beschikbaarheid van de informatie die door technische fouten of onderbrekingen worden veroorzaakt.

Intellectuele eigendom
U heeft het recht om de informatie op onze websites te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.
Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist.
Over de reproductie van de informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met de beheerder van onze websites.
UViON bv behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie. Alle logo’s en afbeeldingen van merken en/of producten blijven eigendom van de respectievelijke eigenaars.

Bescherming van persoonsgegevens
De meeste informatie die wij op onze sites aanbieden, is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt.
In bepaalde gevallen evenwel wordt u persoonlijke informatie gevraagd. Dat kan het geval zijn als u via de contactpagina een vraag stelt aan of een bestelling plaatst, als u wil inschrijven op een nieuwsbrief of op een studiedag, als u wil participeren aan een enquête of een discussieforum, als u iets in onze webshop aankoopt of andere diensten als deze ooit beschikbaar worden gemaakt.
Wij willen daarbij uw persoonlijke levenssfeer eerbiedigen. Wij behandelen deze persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van GDPR tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Dit wordt tevens verder in dit document toegelicht.

Cookies
Onze sites maken in vele gevallen ook gebruik van zogenaamde “cookies”: kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie doet uw bezoek aan de site sneller en efficiënter verlopen. Indien u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browser, kunnen wij u geen correcte werking van deze website garanderen. Deze cookies worden vooral gebruikt voor het bijhouden van uw sessie en uw ervaring op onze website te stroomlijnen.

Wijziging en kennisgeving privacy beleid
Wij behouden ons het recht voor deze privacyregeling aan te passen, mits de gebruikers hiervan op de hoogte te stellen.

Wat is GDPR
GDPR is de afkorting voor General Data Protection Regulation, de nieuwe Europese wetgeving over het beschermen van de persoonsgegeven, die vanaf 25 mei 2018 van kracht worden in alle Europese lidstaten. Zo is er de plicht van elke onderneming om te voldoen aan deze nieuwe regelgeving.

Welke gegevens verwerken wij en hoe verkrijgen wij deze?
Om efficiënt met onze (potentiële) klanten of deze van onze verbonden vennootschappen samen te kunnen werken en onze diensten en producten te kunnen aanbieden, hebben wij een aantal persoonsgegevens van deze klanten nodig. Zo wordt bij het contact met ons gevraagd om uw naam, adres, telefoonnummer en email adres op te geven. Wij hebben deze informatie nodig om u te contacteren en offertes/facturen en bijkomende administratieve, commerciële en/of adviserende documenten op te sturen. Alsook om afspraken met u te kunnen maken en ter plaatse een audit, installatie, herstelling, interventie of voorstel uit te werken. Deze gegevens worden ons verstrekt via een formulier op de website, per mail of telefonisch. Alle communicatie die digitaal gebeurt, gebeurd geëncrypteerd zodat uw gegevens veilig doorgezonden worden en tijdens het versturen onleesbaar zijn voor derden.

Tijdens uw bezoek aan onze sites verzamelen wij in logbestanden op onze server informatie zoals de bezochte pagina’s, het IP-adres van uw computer en het type browser dat u gebruikt. Wij verzamelen deze informatie uitsluitend voor de statistische analyse van bezoekerscijfers en verkeer op de site, dit om onze infrastructuur correct te kunnen inschalen zodat deze feilloos blijft werken. In geen geval worden uw naam of adresgegevens gebruikt hiervoor.

Hoe bewaren wij uw gegevens en hoe lang?
De gegevens zoals vermeld in bovenstaande alinea worden door onze medewerkers in ons business applicaties opgenomen. Het is via deze applicaties dat wij alle communicatie uitsturen.
Voor historische en boekhoudkundige redenen worden deze gegevens behouden in onze business applicaties om aan de wettelijke en/of contractuele verplichtingen te kunnen voldoen. Op eenvoudig verzoek kunnen wij dan ook al uw gegevens aanpassen en/of verwijderen indien u dit wenst en wettelijk toegelaten is. Uw gegevens zijn in geen geval publiekelijk raadpleegbaar en zullen dit ook nooit worden.

Logbestanden op onze webservers worden bewaard op de server zelf en zijn beschermd. Zo is het niet mogelijk dat niet geautoriseerde derden toegang kunnen krijgen tot deze informatie.
Deze informatie wordt historisch bijgehouden om bezoekersaantallen te kunnen vergelijken met voorgaande periodes. Door deze vergelijking kunnen wij ook correct inschalen of onze servers moeten uitgebreid worden door verhoogde bezoekersaantallen.

Welke beveiligingsmaatregelen nemen wij ter bescherming van uw persoonsgegevens
Onze beveiligingsmaatregelen zijn opgenomen in ons gegevensbeschermingsbeleid welke op eenvoudige aanvraag te verkrijgen is. Uw gegevens worden ook in geen geval verkocht aan derden.

Wie kan uw persoonsgegevens zien en/of wie verkrijgt deze?
De toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot de medewerkers die deze nodig hebben voor het invullen van bovenstaand doel. Zijnde medewerkers van UViON bv, verbonden vennootschappen en eventueel aangestelde verwerkers.

Wat zijn uw rechten?

  • U mag ten alle tijden opvragen welke gegevens wij van u hebben opgeslagen.
  • U mag hier verbeteringen voor aanvragen
  • U mag vragen om deze gegevens te verwijderen
  • U mag weigeren om van ons rechtstreekse marketing te ontvangen
  • U mag weigeren dat er automatische profilering gebeurt

Wat zijn onze plichten en hoe kunt u ons bereiken?
Wij hebben bij een datalek, waarbij uw gegevens zouden gecompromitteerd worden, een meldingsplicht. Wij zijn tevens verplicht om binnen de wettelijke termijn, gratis op elk verzoek van de klant te reageren m.b.t. de persoonsgegevens.
U kunt ons voor uw vragen i.v.m. persoonsgegevens steeds bereiken via email op privacy@uvion.be